Τα υφιστάμενα επιτόκια της Τράπεζας είναι ως ακολούθως:

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό και το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Χρηματαγορών (EMMI), ή οποιοδήποτε διάδοχο αυτού, στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά της Ευρωζώνης από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται στη σελίδα Bloomberg ή Thomson Reuters στις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου. Τα ισχύοντα και προγενέστερα επιτόκια του EURIBOR, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

LIBOR (London Interbank Offered Rate)είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό και το οποίο διαχειρίζεται το ICE Benchmark Administration Limited (IBA), ή οποιοδήποτε διάδοχο αυτού,  στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις στο νόμισμα της πιστωτικής διευκόλυνσης (άλλου εκτός του Ευρώ) για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά του Λονδίνου από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται στη σελίδα Bloomberg ή Thomson Reuters, περίπου στις 11.45 π.μ., ώρα Λονδίνου. Τα ισχύοντα και προγενέστερα επιτόκια του LIBOR, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.theice.com/marketdata/reports/170.

Σημείωση:

Η Τράπεζα έχει το δικαιώμα να προσαρμόζει αρνητικά επιτόκια Libor ή Euribor σε μηδενικό επιτόκιο (floor) αν αυτό προνοείται στην/ις αντίστοιχη/ες συμφωνία/ες διευκόλυνσης.