Η Eurobank Κύπρου ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Κύπρο,  συγκρότησε την επενδυτική ομπρέλα ΟΣΕΚΑ (UCITS) ERB Funds VCIC PLC. Η ομπρέλα έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αριθμός εγγραφής UCIT 08/78) και αποτελείται από τα ακόλουθα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια:

  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EUR με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ
  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD με νόμισμα αναφοράς το Αμερικανικό δολάριο

 

Επενδυτικός στόχος του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη σταδιακής αύξησης κεφαλαίου κυρίως μέσω επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και τραπεζικών καταθέσεων. Και τα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές μεγάλη διασπορά σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με άμεση ρευστότητα.

 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο ΟΣΕΚΑ (UCITS)

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ (UCITS) χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών και θεωρούνται διεθνώς ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό επενδυτών να έχει πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές τοποθετούν τα χρήματά τους συλλογικά, αντί να τα επενδύσουν μόνοι τους, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου το οποίο διαχειρίζονται ενεργά επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου.

 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτά διέπονται από αυστηρό Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή:

  • Επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου
  • Άμεση ρευστότητα
  • Βελτιστοποίηση σχέσης Απόδοσης/Κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς επενδύσεων
  • Συγκριτικά χαμηλό κόστος συναλλαγών
  • Μικρό αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής
  • Διαφάνεια με καθημερινή δημοσίευση τιμών και αποδόσεων

 

Λόγω των πιο πάνω χαρακτηριστικών, τα πιο πάνω Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρονται σαν επενδυτική επιλογή τόσο για θεσμικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ