Μεθοδολογια και Διαδικασια Καθορισμου του Βασικου Επιτοκιου και του Βασικου Στεγαστικου Επιτοκιου της Τραπεζας

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι ο καθορισμός και παρουσίαση της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού από την Eurobank Cyprus Ltd (η ‘’Τράπεζα’’) του Βασικού Επιτοκίου και του  Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας (μαζί ‘’τα Βασικά Επιτόκια’’) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου Αρ. 160(Ι)/1999 ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.


1. Υφιστάμενη μεθοδολογία καθορισμού δανειστικών Βασικών Επιτοκίων

Σύνδεση με Επιτόκιο Αναφοράς

Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας είναι συνδεδεμένα με το   Euribor τριών μηνών (Euribor 3M) το οποίο αντικατοπτρίζει το μέσο κόστος στο οποίο δανείζουν χρήματα χωρίς εξασφαλίσεις οι τράπεζες  εντός της Ευρωζώνης.

Το Euribor δημοσιεύεται από  το European Money Markets Institute (EMMI) ή οποιοδήποτε διάδοχο οργανισμό και είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.emmi-benchmarks.eu/.

Εφόσον κατά τη μέρα υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου η αξία του Euribor 3M έχει αρνητική τιμή, η Τράπεζα αυτόματα θα θεωρεί την τιμή του στο μηδέν.  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των βασικών επιτοκίων ή και του Επιτοκίου Αναφοράς όπως περιγράφεται πιο κάτω.


Συχνότητα Υπολογισμού και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας

·  Τα Βασικά Επιτόκια αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους (Ημερομηνίες Αναπροσαρμογής) ή την επομένη εργάσιμη μέρα εφόσον η 15η μέρα οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες συμπίπτει με τοπική αργία ή αργία του συστήματος διακανονισμού TARGET.

·  Τα τρέχοντα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας που βρίσκονται σε ισχύ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.


Ορισμός Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας

Τα υφιστάμενα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας καθορίζονται ως ακολούθως:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                        Euribor 3M + περιθώριο 3.65%

Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΣΕΤ):   Euribor 3M + περιθώριο 1.50%

 

Παράδειγμα για τον υπολογισμό του Βασικού Επιτοκίου Τράπεζας


Ημερομηνία Αναπροσαρμογής 15/3/2018:

Το Euribor 3M που δημοσιοποιήθηκε στις 13/03/2018 (ημερομηνία αξίας 15/03/2018)= -0.327%

Λόγω του ότι το Euribor 3M κατά τη μέρα καθορισμού έχει αρνητική τιμή, η Τράπεζα το αναπροσαρμόζει στο μηδέν. 

Αναθεωρημένο Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):  Euribor 3M + περιθώριο 3.65% = 0 + 3.65% = 3.65%

Ημερομηνία ισχύος: 15/03/2018

Επόμενη ημερομηνία καθορισμού: 15/06/2018


2. Συνθήκες και παραμέτροι που μπορεί να συμβάλουν στις αλλαγές της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας ή/και του Επιτοκίου Αναφοράς που χρησιμοποιείται

·  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων ή του Επιτοκίου Αναφοράς εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο λόγω αλλαγών στις συνθήκες αγοράς ή του ρυθμιστικού πλαισίου. 

 · Η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα Βασικά Επιτόκια σε διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς ή και να μεταβάλει το σχετικό ισχύον περιθώριο.

Στη περίπτωση αλλαγής της μεθοδολογίας, του Επιτοκίου Αναφοράς ή του σχετικού ισχύοντος περιθωρίου, οι πελάτες θα ενημερώνονται.