Υποβολη αναφορας παρατυπης συμπεριφορας

Η Eurobank Κύπρου Λτδ λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ηθικής, ακεραιότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Στρατηγικής σημασίας δέσμευσή της αποτελεί η διαφύλαξη της φήμης και πελατείας της. Σε αυτά τα πλαίσια, η Eurobank Κύπρου Λτδ ενθαρρύνει τα μέλη του προσωπικού της καθώς και τρίτα πρόσωπα να αναφέρουν γεγονότα ή περιπτώσεις που συνιστούν:

  • Παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα
  • Άλλη μορφή παράνομης, παράτυπης, ανέντιμης, αντιεπαγγελματικής ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς όπως ενδεικτικά:
    • κλοπή
    • υπεξαίρεση
    • δωροδοκία και διαφθορά
    • ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας απόπειρα τέλεσης απάτης (περιλαμβανομένου συναλλαγών ή συμπεριφορών που   μπορούν να εκληφθούν ως ενδείξεις απάτης ή απόπειρας απάτης)

Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται. Επίσης παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών.

 

Τρόποι επικοινωνίας για υποβολή αναφορών

email: cypruscodeofconduct@eurobank.com.cy

Eurobank Cyprus Limited

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Λεωφ. Λεμεσού 71, 2121 Λευκωσία