ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας της Eurobank Cyprus Ltd (‘’Eurobank Κύπρου’’)

Aυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από την Eurobank Κύπρου. H χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Eurobank Κύπρου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα, σήμα κατατεθέν (trademark) και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Eurobank Κύπρου είναι ιδιοκτησία της Eurobank Κύπρου. Συστηματική αντιγραφή και/ή αποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται σε αυτήν ή αναπαραγωγή ή μεταφορά σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο ή σε άλλη μορφή για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται αυστηρά.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Eurobank Κύπρου θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, η Eurobank Κύπρου δεν μπορεί να εγγυηθεί και ΔΕΝ προβαίνει σε καμία δήλωση και παράσταση ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Η Eurobank Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από την Eurobank Κύπρου χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Η Eurobank Κύπρου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσης της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται , δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Eurobank Κύπρου.

Τροποποίηση των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Eurobank Κύπρου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από οποιοδήποτε χρήστη, η Eurobank Κύπρου μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε περίπτωση διαφωνίας θα υπόκειται στη διαδικασία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.