Επενδυτικες Υπηρεσιες

Προσφέρουμε στους πελάτες μας τρεις τύπους επενδυτικών υπηρεσιών, παρέχοντας ευελιξία στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων

Προσφέρουμε στους πελάτες μας τρεις τύπους επενδυτικών υπηρεσιών, προσδίδοντάς ευελιξία και διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων:

Υπηρεσίες Εκτέλεσης

  • Ο πελάτης επιλέγει προσωπικά το κάθε επενδυτικό προϊόν
  • To Τμήμα Wealth Management περιορίζεται στην εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών του πελάτη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Ο πελάτης αποφασίζει την τακτική κατανομή επενδύσεων, επιλέγει τα επενδυτικά προϊόντα και διαχειρίζεται προσωπικά το χαρτοφυλάκιό του με βάση τις συμβουλές του Relationship Manager
  • To Τμήμα Wealth Management συμβουλεύει τον πελάτη και εκτελεί όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές του

Υπηρεσίες Διακριτικής Διαχείρισης

  • Ο πελάτης καθορίζει τους χρηματοοικονομικούς του στόχους και τα επιθυμητά επίπεδα  κινδύνου
  • Η εξειδικευμένη θυγατρική μας εταιρεία Eurobank Asset Management αναλαμβάνει την τακτική κατανομή επενδύσεων και την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

Το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών λύσεων σε διεθνή κλίμακα, που περιλαμβάνουν:

Μετοχές

Εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματιστηριακών Συναλλαγών που καλύπτει τις εγχώριες και τις κύριες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και λειτουργεί από τις 09:30 μέχρι τις 23:00

Ομόλογα

Κρατικά, Εταιρικά και άλλα είδη ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο

Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια  

Διαχείριση διαθεσίμων, ομολογιακά, μετοχικά και εναλλακτικών επενδύσεων, μέσω ενός μεγάλου δικτύου διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα  

Δομημένα Προϊόντα

Εξατομικευμένα σύνθετα ομόλογα (structured notes) και δομημένες επενδύσεις (structured investments) που συνδέονται με διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων – όπως χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με δείκτες αγορών, επιτόκια, προϊόντα σταθερού εισοδήματος, εμπορεύματα και ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Στόχος μας είναι να παρέχουμε εναλλακτικούς τρόπους για βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους σας (νοουμένου ότι τηρούνται τα σχετικά κριτήρια). Σε αυτή τη κατηγορία κατατάσσετε και η προθεσμιακή επένδυση με δικαίωμα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DCI-Dual Currency Investment) η οποία προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις από άλλη ανάλογη κατάθεση προθεσμίας, αλλά στη λήξη μπορεί να εξαργυρωθεί στο αρχικό νόμισμα (νόμισμα επένδυσης) ή στο δεύτερο νόμισμα (νόμισμα πώλησης) σε προκαθορισμένη ισοτιμία.  Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: πατήστε εδώ

Παράγωγα 

Διάφορα είδη παραγώγων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη

Προϊόντα Ξένου Συναλλάγματος (FX)

Καλύπτονται όλα τα κύρια ζεύγη συναλλαγματικών ισοτιμιών

Πολύτιμα Μέταλλα

Χρυσό, Ασήμι, Λευκό Χρυσό and Παλλάδιο

Στις 3 Ιανουαρίου 2018, τέθηκαν σε ισχύ (i) η αναθεωρημένη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και (ii) o κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR), που αναφέρονται μαζί ως MiFID II. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και στη βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το  αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής MiFID II περιγράφεται στο νέο επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Έντυπο MiFID της Τράπεζας (έκδοση 2018), το οποίο αντικαθιστά και συμπληρώνει το υφιστάμενο Ενημερωτικό Έντυπο MiFID της Τράπεζας. Το νέο επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Έντυπο MiFID (έκδοση 2018) είναι διαθέσιμο εδώ.  

Το Ενημερωτικό Έντυπο MiFID (έκδοση 2018) μπορεί να ζητηθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Κεφαλαίων (Wealth Management) και είναι επίσης διαθέσιμο στα γραφεία της Τράπεζας.

Πριν από την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ή την εκτέλεση εντολής σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο θα πρέπει πάντα να εκτιμάτε και να είστε εξοικειωμένοι με τους επενδυτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τέτοια επένδυση.

Κάθε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν την ενότητα παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες. Δεν αποτελεί χρηματοοικονομική ή νομική ή επενδυτική συμβουλή ή υλικό έρευνας ή ανάλυσης και δεν προορίζεται ως τέτοιο. Συνίσταται πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα η λήψη ανεξάρτητης νομικής, φορολογικής ή άλλης οικονομικής συμβουλής εξετάζοντας τους επιμέρους προσωπικούς επενδυτικούς στόχους.