ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Διαδικασία Διαμεσολάβησης

1.1. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος (ο “Επίτροπος”) δύναται, κατόπιν αίτησης Χρεώστη, να διορίσει διαμεσολαβητή μεταξύ της Τράπεζας και του Χρεώστη για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.

1.2. Η αίτηση του Χρεώστη υποβάλλεται στον Επίτροπο εντός 14 ημερών από την υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων προς την Τράπεζα όπως καθορίζεται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 (η «Οδηγία»), ή εντός 30 ημερών από την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης από την Τράπεζα.

1.3. Ο Χρεώστης, με την υποβολή αίτησης, καταβάλλει τέλος ύψους €20 στον Επίτροπο.

1.4. Η αίτηση του Χρεώστη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την ημερομηνία πρώτης επαφής μεταξύ Χρεώστη και Τράπεζας,

(β) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης,

(γ) τους λόγους για τους οποίους κρίνει απαραίτητο το διορισμό διαμεσολαβητή,

(δ) στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική διευκόλυνση, τις καθυστερήσεις/ υπερβάσεις, την πρόταση αναδιάρθρωσης της Τράπεζας (εάν υποβλήθηκε), και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

1.5 Ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή, εντός 3 ημερών, και ενημερώνει άμεσα γραπτώς την Τράπεζα και τον Χρεώστη.

1.6 Η Τράπεζα οφείλει να διευθετήσει συνάντηση με τον Χρεώστη παρουσία του διαμεσολαβητή, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της από τον Επίτροπο.

1.7 Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή δεν δύναται να υπερβαίνει τα €500 και κατανέμεται κατά 20% στον Χρεώστη και 80% στην Τράπεζα.

1.8 Ο Χρεώστης δύναται οποτεδήποτε να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο για διακοπή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, οπότε επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή.

2.1 Ο διαμεσολαβητής μετά το πέρας της διαδικασίας υποβάλλει στον Επίτροπο έκθεση επί της διενεργηθείσας διαμεσολάβησης, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων κατά πόσο έχει επιτευχθεί ή όχι συμφωνία.

2.2 Η διαδικασία του διορισμού διαμεσολαβητή, της διαμεσολάβησης και της υποβολής πρότασης από την Τράπεζα προς τον Χρεώστη, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, δε δύναται να υπερβαίνει συνολικά το διάστημα του 1 μηνός. Ο σχετικός χρόνος μπορεί να παραταθεί από τον Επίτροπο για ακόμα 1 μήνα αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

2.3 Ο Χρεώστης διατηρεί το δικαίωμα όπως εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της πρότασης της Τράπεζας, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, απευθυνθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία διορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την Οδηγία.

2.4 Η Τράπεζα δεν δύναται να κινήσει δικαστική διαδικασία ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου ή διαδικασία λήψης κατοχής/πώλησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης εναντίον Χρεώστη λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων του που απορρέουν από πιστωτική διευκόλυνση, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, εκτός εάν ο Χρεώστης δεν ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα του εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

3.1 Η διαδικασία διαμεσολάβησης εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις διαδικασιών αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων Χρεωστών όπου:

(α) “χρεώστης” σημαίνει (i) φυσικό πρόσωπο, ή (ii) νομικό πρόσωπο του οποίου ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται το παράπονο στον Επίτροπο, δεν υπερβαίνει τις €350.000 (αλλά δεν περιλαμβάνει χρηματοδοτική επιχείρηση), ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, σωματείο, ένωση προσώπων, καταπίστευμα ή ταμείο προνοίας (αλλά δεν περιλαμβάνει χρηματοδοτική επιχείρηση) των οποίων τα ετήσια έσοδα ή καθαρό ενεργητικό (ανάλογα με την περίπτωση) κατά το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση στον Επίτροπο δεν υπερβαίνουν τις €250.000,

(β) ο Χρεώστης δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης (ανάλογα με την περίπτωση),

(γ) “πιστωτική διευκόλυνση” σημαίνει (i) δάνειο ή όριο υπερανάληψης ή όριο πιστωτικής κάρτας μέχρι ποσού €350.000 το οποίο παρέχεται από την Τράπεζα στον Χρεώστη και το οποίο εξασφαλίζεται με υποθήκη ή σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή (ii) χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη, συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι €350.000,

(δ) “κύρια κατοικία” σημαίνει κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή την υπό ανέγερση κατοικία που θα χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση, μισθωτή της, για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών κατ’ έτος.

(ε) “επαγγελματική στέγη” σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του χρεώστη και το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής.

3.2 Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές διευκολύνσεις σε σχέση με τις οποίες, κατά το χρόνο υποβολής αίτησης, έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας, ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό ή διαδικασία λήψης κατοχής ή εκποίησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης.