Σύνθεση Επιτρόπων

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει τις ακόλουθες Επιτροπές: 

 • Επιτροπή Ελέγχου

 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

 • Επιτροπή Αποδοχών

 • Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι τουλάχιστον τριμελής

 • Περισσότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών να είναι ανεξάρτητα

 • Όλα τα μέλη να είναι μη-εκτελεστικά

 • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος συμμετέχει σε πολλαπλές επιτροπές, κανένα άτομο να μην ασκεί υπερβολική επιρροή ή έλεγχο

 • Κανένα μέλος δε δύναται να συμμετέχει σε πέραν των δυο (2) Επιτροπών

 • Τα μέλη δεν κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή διεξάγουν συναλλαγές οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν συγκρουόμενες με τους όρους εντολής της Επιτροπής

Επιτροπή Ελέγχου

Ο πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων που, κατά κύριο λόγο, αφορούν:

 • Την εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με κανόνες και κανονισμούς της εποπτικής διαδικασίας

 • Την παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και της ακεραιότητας αυτών

 • Την επιλογή, την αξιολόγηση της απόδοσης και ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών

 • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών του Εσωτερικού Ελέγχου

 • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά το τρίμηνο, ή συχνότερα εάν οι συνθήκες το απαιτούν, και αναφέρεται  στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τριμηνιαία βάση ως προς τις δραστηριότητες της. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, όπου αρμόζει, συμπίπτουν με σημαντικές ημερομηνίες υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων.    

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου  

 • Κα Ανδρούλλα Πήττα – Πρόεδρος
 • ​Κος Τάκης Φειδία - Μέλος  
 • Κα. Κλεοπάτρα Κιττή - Μέλος   
 • Κα. Cecilia McAnulty - Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων καθήκοντα και αρμοδιότητες για την έγκριση όλων των στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 • Την έγκριση της στρατηγικής κινδύνου της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς

 • Την εξέταση, σε τακτική βάση, και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την επάρκεια των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, των διαδικασιών και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου για την αναγνώριση, αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο σημαντικών κινδύνων  

 • Τη συνδρομή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την επίβλεψη της αποτελεσματικής υλοποίησης της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων από τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη

 • Με σκοπό την υποβοήθηση της δημιουργίας υγιών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών, η επιτροπή κινδύνων, τηρουμένων των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζει κατά πόσο τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και την πιθανότητα και το χρονοδιάγραμμα εσόδων

 • Συμβουλευτική δράση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αναφορικά με τη διατήρηση, σε συνεχή βάση, ποσών, τύπων και διανομής τόσο εσωτερικών κεφαλαίων όσο και ιδίων κεφαλαίων επαρκών για την κάλυψη των κινδύνων της Τράπεζας

 • Την εξέταση θεμάτων πιστωτικής πολιτικής σχετικά με τις δραστηριότητες δανειοδότησης και την έγκριση των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας

 • Την εξέταση αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων  (stress tests) που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά το τρίμηνο, ή συχνότερα εάν οι συνθήκες το απαιτούν.

Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 • Κος Τάκης Φειδία – Πρόεδρος

 • Κα Ανδρούλλα Πήττα - Μέλος

 • Κα. Emer Murray - Μέλος

 • Κος Michael Redferne - Μέλος

Επιτροπή Aποδοχών  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στην Επιτροπή Αποδοχών την αρμοδιότητα να παρέχει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη συμβουλή για θέματα που σχετίζονται με την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή της.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να στηρίζει τα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά το σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών.

 • Να προτείνει στα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το πλαίσιο συνολικών αποδοχών της Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς καθώς και την ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο  

 • Να προτείνει στα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε πακέτα αποδοχών με ρυθμίσεις περί επίσχεσης

 • Να εγκρίνει την Πολιτική Ωφελημάτων της Τράπεζας 

Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται και τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών 

 • Κος Michael Redferne – Πρόεδρος

 • Κος Σταύρος Ιωάννου - Μέλος

 • Κα. Emer Murray - Μέλος

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η αξιολόγηση της επάρκειας της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανωτάτων Διοικητικών Στελεχών και των επικεφαλής των μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Να εντοπίζει και να προτείνει, προς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποψήφιους για την πλήρωση κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τον συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφορετικότητας, φύλου και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Να αξιολογεί, σε ετήσια βάση, τη δομή, το μέγεθος, την σύνθεση και την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 • Να εξετάζει  σε τακτική βάση την ανεξαρτησία των μη Εκτελεστικών Συμβούλων με συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Να εξετάζει ετησίως τα σχέδια διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξη ομαλής διαδοχής καθώς και την σταδιακή ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο ή εάν και όποτε απαιτείται.

Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 • Κα Κλεοπάτρα Κιττή – Πρόεδρος

 • Κος  Σταύρος Ιωάννου - Μέλος

 • Κα. Cecilia McAnulty - Μέλος

Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη της Τράπεζας και είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση της Τράπεζας με τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: 

 • Να διαχειρίζεται την υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας 
 • Να σχεδιάζει, να κατευθύνει και να ελέγχει τις δραστηριότητες της Τράπεζας για τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων απόδοσης και ικανοποίησης πελατών
 • Λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Τράπεζα ως σύνολο
 • Να εξετάζει όλες τις προτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες τίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση
 • Να εξετάζει τις μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Τράπεζας και το πενταετές σχέδιο πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ.