Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Κος Michael Redferne

Ανεξάρτητος

 

Αντιπρόεδρος

Κος Σταύρος Ιωάννου

Μη- Ανεξάρτητος (Εκπρόσωπος Ομίλου Eurobank)

 

Μέλος
Κα Ανδρούλλα Πήττα

Ανεξάρτητη (Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος)

Ανεξάρτητα μέλη
Κος Τάκης Φειδία
Κα Κλεοπάτρα Κιττή
Κα Emer Murray
Κα Cecilia McAnulty

Μέλος

Κος Μιχάλης Λούης

Εκτελεστικός – Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

 

Γραμματέας

Κος Δημήτρης Σιακαλλής

Εκτελεστικός – Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Για να δείτε το σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πατήστε εδώ
 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του είναι επτά (7) και ο μέγιστος δεκατρία (13)
 • Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω συν ένα (1) μέλος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα - Πατήστε εδώ για να δείτε τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας 
 • Τα εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο (2) και όχι περισσότερα από το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
 • Η θητεία των μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 12 χρόνια, το μέγιστο
 • Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 6 χρόνια
 • Η θητεία ως Πρόεδρος μια Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 6 χρόνια.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η Τράπεζα βάσει του Καταστατικού της, εποπτεύεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Πρωταρχικό καθήκον και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων της Τράπεζας και η επίτευξη μακροπρόθεσμης μεγιστοποίησης στην αξία των μετόχων. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διατύπωση, εξέταση και επίβλεψη της υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων, των κυριότερων σχεδίων δράσης, της πολιτικής κινδύνου, των ετήσιων προϋπολογισμών και των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας
 • Διασφάλιση ξεκάθαρης και τεκμηριωμένης κατανομής ρόλων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Τράπεζας, από το επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη καθώς και το επίπεδο λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου     
 • Θέσπιση και επίβλεψη πολιτικών για την επιλογή των νέων μελών και τον επαναδιορισμό υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την επιλογή, την ανάπτυξη και την αντικατάσταση των Ανωτάτων Διοικητικών Στελεχών και των επικεφαλής των  λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τον προγραμματισμό διαδοχής της Τράπεζας
 • Θέσπιση και επίβλεψη του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και των διαδικασιών έγκαιρης εσωτερικής προειδοποίησης για πιθανές/πραγματικές παραβιάσεις του Κώδικα στην Τράπεζα     
 • Διασφάλιση της θέσπισης ενός κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, και την καθιέρωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κουλτούρας της Τράπεζας ως προς την διαχείριση κινδύνων και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων
 • Υιοθέτηση και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της και τη συνοχή με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας  και την αποτελεσματική ευθυγράμμιση των αμοιβών των ανώτερων στελεχών και του  Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και των μετόχων της
 • Παρακολούθηση και διαχείριση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων της Διεύθυνσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της Τράπεζας
 • Διασφάλιση της ακεραιότητας  των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων αναφοράς καθώς και της καταλληλόλητας των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζει η Τράπεζα
 • Καθορισμός, επίβλεψη ενώ παράλληλα να λογοδοτεί για την υλοποίηση των πρακτικών διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού καθηκόντων και της σύγκρουσης συμφερόντων, την παρακολούθηση και την περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διακυβέρνησης της Τράπεζας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έξι (6) φορές το χρόνο ή συχνότερα αν απαιτείται. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου δεν δύνανται να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου, είτε φυσικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης/βιτεοδιάσκεψης, για περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων συνεδριάσεων.

Ανάδειξη υποψηφίων, επιλογή και διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

Η Τράπεζα εφαρμόζει πολιτική πρόσληψης για την ανάδειξη υποψηφίων, επιλογή, επαναδιορισμό και τη διαδοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή των απαραίτητων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, και ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων για τη διασφάλιση επαρκούς τεχνογνωσίας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 2014 και τις διατάξεις της περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) Οδηγία του 2020 
 • Την απαίτηση ότι, πριν από το διορισμό νέων μελών, οι υποψήφιοι βεβαιώνονται ότι έχουν τις γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και χρόνο για να συμβάλουν θετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Την απαίτηση ότι, η επιτροπή υποψηφιοτήτων ετοιμάζει για το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση στην οποία αναφέρεται στο πώς κατέληξε στην ανάδειξη των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Την υποχρέωση παροχής επαρκών πληροφορίων στους μετόχους για την επιλογή προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Τη διάρκεια της θητείας και του αριθμού επαναδιορισμού εκτελεστικών και μη εκτελεστικών καθώς και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Την απαίτηση ότι ο επαναδιορισμός γίνεται με βάση την απόδοση του μέλους, όπως τεκμηριώνεται από τις εκθέσεις αξιολόγησης∙
 • Κατάλληλο σχέδιο διαδοχής των μελών του, το οποίο να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία λήξης της σύμβασης του κάθε μέλους.

Τα τελευταία μας νέα

Δείτε τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις δημοσιεύσεις μας και τα οικονομικά μας αποτελέσματα

Μάθε Περισσότερα