Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Τράπεζα έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών
 • Την αξιοπιστία και πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των καταστάσεων διοικητικής πληροφόρησης
 • Τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίζεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, και συμβουλευτική λειτουργία σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Τράπεζας. Έχει επίσης επιβοηθητικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων της Τράπεζας μέσω μιας συστηματικής, πειθαρχημένη προσέγγισης στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Στα πλαίσια του ρόλου της, η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και μετριασμού του κινδύνου προκειμένου να αντιμετωπίσει τους εγγενείς κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητες και εργασίες της Τράπεζας, για την παροχή ανεξάρτητης διαβεβαίωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προς:

 • Την καταλληλόλητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διακυβέρνησης της Τράπεζας
 • Τα συνολικά μέσα με τα οποία η Τράπεζα διαχειρίζεται και μετριάζει τους κινδύνους προκειμένου να διαφυλάξει τα περιουσιακά της στοιχεία και με τα οποία επιδιώκει την πρόληψης απάτης, την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη χρήση των περιουσιακών στοιχείων
 • Την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την πληρότητα των λογιστικών, χρηματοοικονομικών και πληροφοριακών συστημάτων
 • Τον σχεδιασμό, της επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου Eσωτερικού Eλέγχου της Τράπεζας
 • Την συμμόρφωση με τις επιχειρηματικές πολιτικές, πολιτικές κινδύνου και ηθικής της Τράπεζας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • Τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας
 • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, που αιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση της Τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή ζητήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιότητας της Μονάδας

Μονάδα Διαχείρησης Κινδύνων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας.
Oι κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Την χρήση κατάλληλων μεθόδων από την Τράπεζα για τη διαχείριση των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει η Τράπεζα ή στους οποίους μπορεί να εκτεθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων (“models”) για την πρόβλεψη, αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, μετριασμό και αναφορά τους
 • Την προσαρμογή των ορίων ανάληψης κινδύνων, καθορίζοντας τις επιμέρους παραμέτρους κατά είδος κινδύνου και ανά κατηγορία αντισυμβαλλομένου, κλάδο, χώρα, νόμισμα, τύπου χρηματοδότησης, τύπου εξασφάλισης, παραγώγων κ.α.
 • Τον καθορισμός κριτηρίων έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων (“early warning system”) σε ατομικά και συνολικά χαρτοφυλάκια.
 • Τη διενέργεια, ετησίως, προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (“stress tests”) για όλες τις μορφές κινδύνων όπως για παράδειγμα πιστωτικού, αγοράς, επιτοκίων και ρευστότητας
 • Τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας σε συνεργασία με την μονάδα Finance & Control της Τράπεζας και την ανάπτυξη μεθοδολογιών εκτίμησής τους για την κάλυψη όλων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα καθώς και την εισήγηση πολιτικών διαχείρισης τους
 • Τη σύνταξη από τον επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, σε τριμηνιαία βάση, γραπτών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

To Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 • Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Μονάδα είναι υπεύθυνη για την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την παροχή επαρκούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού στα ζητήματα αυτά
 • Την παροχή άμεσης και έγκυρης ανταπόκρισης σε αιτήματα Εποπτικών και άλλων αρχών και συνεργασία μαζί τους για διευκόλυνση του έργου τους
 • Τη θέσπιση εσωτερικού Κώδικα Δεοντολογίας και την παρακολούθηση της τήρησής τους από το προσωπικό της Τράπεζας
 • Την παροχή βοήθειας για το χειρισμό ζητημάτων σχετικά με την Οδηγία Market in Financial Instruments
 • Τη διασφάλιση ότι τα παράπονα πελατών εξετάζονται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία
 • Τη συνεργασία με το Τμήμα Compliance & Regulatory Requests του Ομίλου Eurobank σε σημαντικά θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Την υποβολή τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας προς τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη και την Επιτροπή Ελέγχου

Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών

Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών.

Τα κύρια καθήκοντα του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Να συμβουλεύει και να παρέχει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών
 • Να συμβουλεύει και να παρέχει εισηγήσεις προς τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη της Τράπεζας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών της Τράπεζας υπό μορφή πολιτικών ασφάλειας, προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών, μεθόδων και διαδικασιών
 • Να επιβλέπει τη διάδοση και την εφαρμογή του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών στην Τράπεζα
 • Να συνεργάζεται με τα Επιχειρηματικά και Υποστηρικτικά Τμήματα της Τράπεζας καθώς και με άλλες μονάδες ελέγχου της Τράπεζας, για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών ασφάλειας στην ανάπτυξη των πολιτικών και των διαδικασιών τους
 • Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου, ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών
 • Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές, μεθόδων και διαδικασιών.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ.