Βασικό και στεγαστικό επιτόκιο τράπεζας

Τα υφιστάμενα επιτόκια αναφοράς της Τράπεζας είναι ως ακολούθως:


Διευκολύνσεις σε Ευρώ


Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)


«EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)» είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό και το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Χρηματαγορών (EMMI), ή οποιοσδήποτε διάδοχος αυτού, στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά της Ευρωζώνης μεταξύ κορυφαίων τραπεζών και δημοσιεύεται στη σελίδα Bloomberg ή Thomson Reuters στις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο Ημέρες TARGET πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου. Τα ισχύοντα και προγενέστερα επιτόκια του EURIBOR, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html


Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας


Πιο κάτω η παρουσίαση της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου της Τράπεζας.


Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας


Πιο κάτω η παρουσίαση της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού του Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας.
 
Διευκολύνσεις σε USD
 

US Dollar Term SOFR


"Term SOFR" είναι το προθεσμιακό επιτόκιο, βασισμένο στο επιτόκιο αναφοράς SOFR το οποίο διαχειρίζεται η CME Group Benchmark Administration Limited (ή όποιο άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαχείριση αυτού του επιτοκίου) και δημοσιεύεται  (πριν από οποιαδήποτε διόρθωση, επαναυπολογισμό ή επαναδημοσίευση από τον διαχειριστή) την CME Group Benchmark Administration Limited (ή όποιο άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει την δημοσίευση αυτού του επιτοκίου) για καθορισμένη χρονική διάρκεια (1ος μήνα, 3ων μηνών, 6 μηνών και 12 μηνών), δυο Εργάσιμες Ημέρες Αγοράς Τίτλων Δημοσίου ΗΠΑ πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου.
"SOFR" είναι το εξασφαλισμένο επιτόκιο δανεισμού μιας ημέρας, διαχειριστής του οποίου είναι  η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) (ή όποιο άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει τη διαχείριση αυτού του επιτοκίου) και δημοσιεύεται (πριν από οποιαδήποτε διόρθωση, επαναυπολογισμό ή επαναδημοσίευση από τον διαχειριστή) την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) (ή όποιο άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει την δημοσίευση αυτού του επιτοκίου).
 
Διευκολύνσεις σε GBP
 

GBP Term SONIA


“Term SONIA” είναι το ICE Term SONIA Reference Rate (ICE TSRR) το οποίο είναι ένας ημερήσιος δείκτης αναφοράς για άνευ κινδύνου επιτόκια τα οποία εκφράζονται σε Λίρες (Αγγλική Στερλίνα), σχεδιασμένο να μετρά το μέσο όρο του αναμενόμενου (μελλοντικά) επιτοκίου SONIA εφαρμοστέο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (1, 3, 6 και 12 μήνες). Τα επιτόκια ICE TSRRs βασίζονται σε μια μεθοδολογία (Waterfall Methodology) που χρησιμοποιεί επιλέξιμες και/ή αποδεκτές τιμές και δείκτες αγοράς συγκεκριμένων επιτοκιακών παραγώγων συνδεδεμένων με τα επιτόκια SONIA. Τα TSRRs ανακοινώνονται από την ICE Benchmark Administration (https://www.theice.com/iba/risk-free-rates) κατά ή περί τις 11:55 π.μ. ώρα Αγγλίας/Λονδίνου κατά  τις εργάσιμες ημέρες Λονδίνου.
 
“SONIA” είναι o υπολογισμός του επιτοκίου το οποίο πληρώνεται σε μικρής διάρκειας διατραπεζικές καταθέσεις σε Λίρες (Αγγλική Στερλίνα) στις περιπτώσεις όπου ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και οποιοιδήποτε άλλοι κίνδυνοι θεωρούνται ελάχιστοι. Το SONIA διαχειρίζεται η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark/sonia-key-features-and-policies) και ανακοινώνεται στις 9 π.μ. ώρα Αγγλίας/Λονδίνου κατά  τις εργάσιμες ημέρες Λονδίνου.
 
Διευκολύνσεις σε JPY
 

JPY TONA


“TONA (Tokyo Overnight Average Rate)” είναι το ημερήσιο  διατραπεζικό επιτόκιο άνευ εξασφαλίσεων με βάση το κόστος δανεισμού σε JPY διάρκειας μίας ημέρας για δανεισμό σχεδόν  χωρίς κίνδυνο και ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας στις 10 π.μ. ώρα Τόκιο για την προηγούμενη ισχύουσα εργάσιμη ημέρα..

Διευκολύνσεις σε CHF
 

CHF SARON


“SARON (Swiss Average Rate Overnight)”είναι το ημερήσιο διατραπεζικό επιτόκιο για την εξασφαλισμένη χρηματαγορά για το Ελβετικό φράγκο, βάσει των συναλλαγών και τις τιμές που δημοσιεύονται στην Eλβετική αγορά επαναγοράς, το οποίο διαχειρίζεται και δημοσιεύει η SIX Swiss Exchange στις 12 μ.μ., 4 μ.μ. και 6 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η Τράπεζα θα εφαρμόσει τον καθορισμό που δημοσιεύεται στις 4 μ.μ.
https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates.html

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι ο καθορισμός και παρουσίαση της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού από την Eurobank Cyprus Ltd (η ‘’Τράπεζα’’) του Βασικού Επιτοκίου και του  Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας (μαζί ‘’τα Βασικά Επιτόκια’’) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου Αρ. 160(Ι)/1999 ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

 

1. Υφιστάμενη μεθοδολογία καθορισμού δανειστικών Βασικών Επιτοκίων - Σύνδεση με Επιτόκιο Αναφοράς

Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας είναι συνδεδεμένα με το Euribor τριών μηνών (Euribor 3M) το οποίο αντικατοπτρίζει το μέσο κόστος στο οποίο οι τράπεζες  εντός της Ευρωζώνης δανείζουν χρήματα χωρίς εξασφαλίσεις .

Το Euribor δημοσιεύεται από  το European Money Markets Institute (EMMI) ή οποιοδήποτε διάδοχο οργανισμό και είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου εδώ.

Εφόσον κατά τη μέρα υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου η αξία του Euribor 3M έχει αρνητική τιμή, η Τράπεζα αυτόματα θα θεωρεί την τιμή του στο μηδέν.  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των βασικών επιτοκίων ή και του Επιτοκίου Αναφοράς όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Συχνοτητα Υπολογισμου και αναρτηση στην ιστοσελιδα της Τραπεζας

  • Τα Βασικά Επιτόκια αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους ("Ημερομηνίες Αναπροσαρμογής") ή την επομένη εργάσιμη μέρα εφόσον η 15η μέρα οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες συμπίπτει με τοπική αργία ή αργία του συστήματος διακανονισμού TARGET.
  • Τα τρέχοντα βασικά επιτόκια της Τράπεζας που βρίσκονται σε ισχύ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ορισμος Βασικων Επιτοκιων της Τραπεζας

Τα υφιστάμενα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας καθορίζονται ως ακολούθως:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 3.65%

Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΣΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 1.50%

Προσωρινή αλλαγή του ΒΣΕΤ σε: Euribor 3M + περιθώριο 1,00%. Ισχύει από 15/3/2023 έως τις 15/9/2024 ή μέχρι να κοινοποιηθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ημερομηνία Αναπροσαρμογής: 15/03/2024:

Το Euribor 3M που δημοσιοποιήθηκε στις 14/03/2024 (ημερομηνία αξίας 15/03/2024)= 3.928% 

Αναθεωρημένο Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):  3.928% + 3.65% = 7.578%

Αναθεωρημένο Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΣΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 1.00%=3.928%+1.00%=4.928%

Ημερομηνία ισχύος: 15/03/2024

Επόμενη ημερομηνία καθορισμού:17/06/2024

2. Συνθήκες και παραμέτροι που μπορεί να συμβάλουν στις αλλαγές της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας ή/και του Επιτοκίου Αναφοράς που χρησιμοποιείται

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων ή του Επιτοκίου Αναφοράς εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο λόγω αλλαγών στις συνθήκες αγοράς ή του ρυθμιστικού πλαισίου. 
  • Η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα Βασικά Επιτόκια σε διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς ή / και να μεταβάλει το σχετικό ισχύον περιθώριο.

Στη περίπτωση αλλαγής της μεθοδολογίας, του Επιτοκίου Αναφοράς ή του σχετικού ισχύοντος περιθωρίου, οι πελάτες θα ενημερώνονται σχετικά.    

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
  • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code