Βασικό και στεγαστικό επιτόκιο τράπεζας

Τα υφιστάμενα επιτόκια της Τράπεζας είναι ως ακολούθως:

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό και το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Χρηματαγορών (EMMI), ή οποιοδήποτε διάδοχο αυτού, στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά της Ευρωζώνης από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται στη σελίδα Bloomberg ή Thomson Reuters στις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου. Τα ισχύοντα και προγενέστερα επιτόκια του EURIBOR, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html

Σημείωση:

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει αρνητικά επιτόκια Libor ή Euribor σε μηδενικό επιτόκιο (floor) αν αυτό προνοείται στην/ις αντίστοιχη/ες συμφωνία/ες διευκόλυνσης. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι ο καθορισμός και παρουσίαση της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού από την Eurobank Cyprus Ltd (η ‘’Τράπεζα’’) του Βασικού Επιτοκίου και του  Βασικού Στεγαστικού Επιτοκίου της Τράπεζας (μαζί ‘’τα Βασικά Επιτόκια’’) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου Αρ. 160(Ι)/1999 ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

 

1. Υφιστάμενη μεθοδολογία καθορισμού δανειστικών Βασικών Επιτοκίων - Σύνδεση με Επιτόκιο Αναφοράς

Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας είναι συνδεδεμένα με το Euribor τριών μηνών (Euribor 3M) το οποίο αντικατοπτρίζει το μέσο κόστος στο οποίο οι τράπεζες  εντός της Ευρωζώνης δανείζουν χρήματα χωρίς εξασφαλίσεις .

Το Euribor δημοσιεύεται από  το European Money Markets Institute (EMMI) ή οποιοδήποτε διάδοχο οργανισμό και είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου εδώ.

Εφόσον κατά τη μέρα υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου η αξία του Euribor 3M έχει αρνητική τιμή, η Τράπεζα αυτόματα θα θεωρεί την τιμή του στο μηδέν.  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των βασικών επιτοκίων ή και του Επιτοκίου Αναφοράς όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Συχνοτητα Υπολογισμου και αναρτηση στην ιστοσελιδα της Τραπεζας

  • Τα Βασικά Επιτόκια αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους ("Ημερομηνίες Αναπροσαρμογής") ή την επομένη εργάσιμη μέρα εφόσον η 15η μέρα οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες συμπίπτει με τοπική αργία ή αργία του συστήματος διακανονισμού TARGET.
  • Τα τρέχοντα βασικά επιτόκια της Τράπεζας που βρίσκονται σε ισχύ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ορισμος Βασικων Επιτοκιων της Τραπεζας

Τα υφιστάμενα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας καθορίζονται ως ακολούθως:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 3.65%

Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΣΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 1.50%

Προσωρινή αλλαγή του ΒΣΕΤ σε: Euribor 3M + περιθώριο 1,00%. Ισχύει από 15/3/2023 έως τις 14/3/2024 ή μέχρι να κοινοποιηθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ημερομηνία Αναπροσαρμογής: 15/09/2023:

Το Euribor 3M που δημοσιοποιήθηκε στις 14/09/2023 (ημερομηνία αξίας 15/09/2023)= 3.867% 

Αναθεωρημένο Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):  3.867% + 3.65% = 7.517%

Αναθεωρημένο Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΣΕΤ): Euribor 3M + περιθώριο 1.00%=3.867%+1.00%=4.867%

Ημερομηνία ισχύος: 15/09/2023

Επόμενη ημερομηνία καθορισμού:15/12/2023

2. Συνθήκες και παραμέτροι που μπορεί να συμβάλουν στις αλλαγές της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας ή/και του Επιτοκίου Αναφοράς που χρησιμοποιείται

  • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων ή του Επιτοκίου Αναφοράς εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο λόγω αλλαγών στις συνθήκες αγοράς ή του ρυθμιστικού πλαισίου. 
  • Η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα Βασικά Επιτόκια σε διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς ή / και να μεταβάλει το σχετικό ισχύον περιθώριο.

Στη περίπτωση αλλαγής της μεθοδολογίας, του Επιτοκίου Αναφοράς ή του σχετικού ισχύοντος περιθωρίου, οι πελάτες θα ενημερώνονται σχετικά.    

Συναντηθείτε μαζί μας

Έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί ή θέλετε να συζητήσετε μαζί μας; θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Συναντηθείτε μαζί μας
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε μια συνάντηση σε μια στιγμή που σας εξυπηρετεί.
  • Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας Eurobank Κύπρου
Enter security code:
 Security code