Νόμοι & Κανονισμοί

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων

Μάθε Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Η Eurobank Cyprus Ltd (η “Τράπεζα”) εφαρμόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες (o “Κώδικας”), Παράρτημα 2 της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015 ...

Μάθε Περισσότερα

ARTEMIS

Η Artemis Credit Bureau είναι ένα Γραφείο Πίστης (Credit Bureau), το οποίο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 και ασχολείται με τη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Μάθε Περισσότερα

COMMON REPORTING STANDARD

Με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard ‘CRS’), που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), υπάρχει η υποχρέωση για αυτόματη ανταλλαγή πληροφόρησης που αφορά χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, ...

Μάθε Περισσότερα

FATCA

Το Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) είναι νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) ...

Μάθε Περισσότερα

κωδικας μεταφορας λογαριασμου πληρωμων

Ενημερωτικό Δελτίο του Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμού Πληρωμών, Κώδικας Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών μεταξύ Τραπεζών για Φυσικά Πρόσωπα

Μάθε Περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2015, η Eurobank Cyprus Ltd (η “Τράπεζα”) έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (η “Επιτροπή”) ώστε να χειρίζεται όλες τις ενστάσεις επιλέξιμων δανειοληπτών σχετικά με αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων. 

Μάθε Περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1.1. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος (ο “Επίτροπος”) δύναται, κατόπιν αίτησης Χρεώστη, να διορίσει διαμεσολαβητή μεταξύ της Τράπεζας και του Χρεώστη για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.

1.2. Η αίτηση του Χρεώστη υποβάλλεται στον Επίτροπο εντός 14 ημερών από την υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων προς την Τράπεζα όπως καθορίζεται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 (η «Οδηγία»), ή εντός 30 ημερών από την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης από την Τράπεζα.

1.3. Ο Χρεώστης, με την υποβολή αίτησης, καταβάλλει τέλος ύψους €20 στον Επίτροπο.

1.4. Η αίτηση του Χρεώστη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Μάθε Περισσότερα

Η 2η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (PSD2)

Στις 18 Απριλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018 (Ν. 31(I)/2018) ο οποίος εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (Payment Services Directive – PSD). 

Μάθε Περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Βασικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας. 

Μάθε Περισσότερα

Declaration for Onboarding Application

Request for Account Opening with Eurobank Cyprus Ltd (the “Bank”) and Declaration

Μάθε Περισσότερα

Declaration for the Provision of Services and/or Products

Request for the issuance of a Visa Debit EUR Card and/or for access to the e-Banking service and e-Statement service... 

Μάθε Περισσότερα

Declaration for Issuance of Credit Card

DECLARATION FOR ISSUANCE OF CREDIT CARD BY EUROBANK CYPRUS LTD (THE “BANK”)

Μάθε Περισσότερα

Declaration for Joint Onboarding Application

Request for the opening of Joint Bank Account(s) with Eurobank Cyprus Ltd (the “Bank”) and Declaration

Μάθε Περισσότερα

MIFID

MiFID Information Package - Τόποι εκτέλεσης / Διαμεσολαβητές-Ετήσια κατάσταση Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών - Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις χρεώσεις - Ex-ante (Pre-trade) πληροφορίες:

Μάθε Περισσότερα

Illegal or Unethical Conduct Policy Statement.

Illegal or Unethical Conduct Policy Statement.

Μάθε Περισσότερα