ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Η Eurobank Cyprus Ltd (η “Τράπεζα”) εφαρμόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες (o “Κώδικας”), Παράρτημα 2 της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015 που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει του άρθρου 41 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους τους 1997 έως 2015 (η “Οδηγία”), σε όλους τους δανειολήπτες και όπου εφαρμόζεται στους εγγυητές τους, περιλαμβανομένων και τρίτων οι οποίοι παρέχουν εξασφαλίσεις σε όλες τις κατηγορίες των χορηγήσεων.

Διευκρινίζεται ότι ο Κώδικας τυγχάνει εφαρμογής μόνο στα εξής πρόσωπα:

(α) Φυσικά πρόσωπα με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων μέχρι €1.000.000 (περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων αυτών). Το εν λόγω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τους εγγυητές του δανειολήπτη καθώς και τρίτα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξασφαλίσεις εις όφελος της Τράπεζας.

(β) Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-2003/361/ΕΚ) με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων μέχρι €1.000.000 περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων.

Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα:

(i) πρόσωπα για τα οποία έχει γίνει αίτηση εκκαθάρισης από άλλο πιστωτή,

(ii) πρόσωπα για τα οποία έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής από άλλο πιστωτή, και

(iii) πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα διάλυσης.

Για να δείτε τον Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες πατήστε εδώ

Η Τράπεζα, στα πλαίσια της Οδηγίας και σύμφωνα με τον Κώδικα, δύναται να εξετάσει πιθανή αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων όσων πελατών-δανειοληπτών της αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητας του πελάτη-δανειολήπτη να ανταποκρίνεται στις πιστοληπτικές του υποχρεώσεις.

Συνεπώς, όσοι πελάτες-δανειολήπτες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και επιθυμούν να προβούν σε αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Λειτουργό του/των λογαραριασμού/ών τους για διευθέτηση κατ’ ιδίαν συνάντησης και καθορισμό των απαραίτητων στοιχείων/πληροφοριών για εξέταση, από την Τράπεζα, του αιτήματός τους.

Για να δείτε τις Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Δανειοληπτών πατήστε  εδω 

Για να δείτε τις Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Εγγυητών πατήστε εδώ 

Για να δείτε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων πατήστε εδώ 

Για να δείτε σχετικό ενημερωτικό φυλάδιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου πατήστε εδώ