Η 2η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (PSD2)

Στις 18 Απριλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018 (Ν. 31(I)/2018) ο οποίος εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (Payment Services Directive – PSD). 

Η 2η Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Ενημερωθείτε ΕΔΩ για τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη με βάση την εν λόγω Οδηγία.